Dirk Bonsstraat 26hs - 1063 VA Amsterdam -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
stichting de zwaan anbi

gegevensDe volledige naam van de stichting is:


Stichting vogel- en dierenopvang de Zwaan, fiscaal nummer: 8067.84.453


Doelstelling zie art. 2 van de statuten


De stichting heeft als doelstelling het geven van advies en ondersteuning in de meest ruime zin aan particulieren die niet in staat zijn om hun huisdieren de noodzakelijke medische zorg te bieden welke voor het welzijn van het dier noodzakelijk is.  

Inkomsten

Deze bestaan uit donaties. Er wordt echter niet actief onder derden donateurs geworven. De stichting heeft al jaren een vast aantal donateurs. Dit aantal neemt jaarlijks af als gevolg van het wegvallen van donateurs i.v.m. van het bereiken van een hoge leeftijd.

Het bestaande vermogen geeft geen rendement maar veroorzaakt kosten als gevolg van de negatieve rente.  Om hier aan te ontkomen worden maatregelen getroffen welke reeds een aanvang hebben genomen.


Vermogen

Het vermogem wordt beheerd door het bestuur. Het bestaat uitsluitend uit banktegoeden. Beleggingen in welke vorm dan ook zijn er niet en zullen evenmin worden gerealiseerd.
werkwijze


Wij geven de financiële ondersteuning niet rechtstreeks aan de aanvrager maar vergoeden de kosten van onvoorzienbare noodzakelijke medische behandelingen rechtstreeks aan de behandelende dierenarts. Reeds gemaakte kosten vergoeden wij niet aangezien er dan geen mogelijkheid meer bestaat om eventueel prijsafspraken te maken. Evenmin is het  mogelijk om de dierenartsen te benaderen die voor minima speciale tarieven hanteren.


klik hier voor de statuten. Klik hier voor het Handelsregister voor de navolgende gegevens:

• de contact gegevens,  
• de doelstelling, zie de statuten.

• het beleidsplan: zie hiervoor de nieuwsbrieven. Het beleidsplan wordt jaarlijks weergegeven, en indien nodig aangepast.
• de bestuurssamenstelling,

• de namen van de bestuurders,

• het beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.  

     • het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt men in de jaarlijkse nieuwsbrieven.

     • de financiële verantwoording. zie jaarrekeningen.   2018, 2019,  2020, 2021, 2022 en 2023